Árak, egyedi kedvezmények megjelenítéséhez, megrendeléshez kérjük, regisztráljon!
English

Adatvédelmi Nyilatkozat – IvoDent Magyarország Kft. (IvoDent Magyarország Fogászati Kereskedelmi Kft.)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat - mely egyben az IvoDent Magyarország Kft. Adatvédelmi Szabályzata is - célja, hogy az Adatkezelő IvoDent Magyarország Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát rögzítse.

A www.ivodent.hu üzemeltetője, IvoDent Magyarország Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint, a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A www.ivodent.hu weboldal magyarországi szerveren üzemel és az Üzemeltető IvoDent Magyarország Kft. Magyarországon bejegyzett jogi személy.

Az üzemeltető a szolgáltatást magyar és nemzetközi törvények és etikai normák betartásával üzemelteti.
A weboldal használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény - Infotv., 2000. évi C. törvény - Számvtv., 2001. évi CVIII. törvény - Ekertv., 2016/679/EU Rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről).

IvoDent Magyarország Kft. a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait. 

 1. Definíciók

A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: IvoDent Magyarország Fogászati Kereskedelmi Kft. (IvoDent Magyarország Kft.)
Székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 878187
Adószám: 13883984241
E-mail: info@ivodent.hu
Telefonszám: +36-1/299-0117
Képviseli: Fodor Szabolcs
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

 1. Adatkezelési alapelvek

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az adatkezelő és adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A www.ivodent.hu weboldalon kizárólag 18. életévét betöltött személyek vásárolhatnak!

A weboldal használatához megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásaival történik, adatkezelési célonként külön hozzájárulással. Amikor az adatokat megadja nekünk, azok kezeléséhez Önnek engedélyt kell adnia részünkre oly módon, hogy egy jelölő négyzetben pipálással adatkezelésbe történő beleegyezését jelölnie kell. Amennyiben engedélyét nem adja meg, akkor az az adatkezelés nem valósul meg és az a weboldal funkció (vásárlás, hírlevélküldés) az Ön részére nem használható.

Az IvoDent Magyarország Kft. - az Infotv. rendelkezéseivel összhangban - akkor kezel személyes adatot, ha

 • Ahhoz az érintett hozzájárul.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az IvoDent Magyarország Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • A rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • Az IvoDent Magyarország Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
 • Az IvoDent Magyarország Kft. felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Kezelt személyes adatok köre, az adatrögzítés célja, jogcíme és időtartama

Regisztráció

Regisztrációkor kezelt adatok weboldali regisztráció esetén:

 • Családnév és keresztnév
 • E-mail cím
 • Felhasználónév
 • Telefonszám (opcionális)

Regisztrációkor kezelt adatok Facebook vagy Google belépés esetén:

 • a Facebook vagy Google regisztráció során a felhasználó által megadott, nyilvánosan elérhető adatok

Adatkezelési célok: regisztrált ügyfelek nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs

Adatok módosítása és törlése a regisztrációs fiókba belépve megtehető, vagy személyesen a cég székhelyén, vagy írásban e-mailen az info@ivodent.hu címen kérhető (kivéve, ha már vásárolt ezen a felhasználónéven, ebben az esetben a számviteli törvényi szabályozása szerint kell eljárni).

Regisztrációval egybekötött vásárlás során kezelt adatok:

 • E-mail cím/felhasználónév (a felhasználó azonosításához, ügyfélkapcsolati levelezéshez szükséges)
 • Jelszó (a felhasználó fiók védelme)
 • Számlázási név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a számla kiállításához szükséges)
 • Adószám (a számla kiállításához szükséges)
 • Szállítási név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a rendelt termék kiszállításához szükséges)
 • Direkt marketing hozzájárulás

Adatkezelési célok: a vásárlások nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vevői reklamációk ügyintézése, megrendelés megkönnyítése és teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése, regisztrált ügyfeleknek szóló előnyökről tájékoztatás küldése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és törvényi kötelezettség
Adatkezelés időtartama: 10 év          
Adattovábbítás: szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím a kiszállítási formától függően a szállító cég részére. Számlázási adatok átadásra kerülnek az elektronikus számlát kiállító szolgáltató, valamint, a társaság részére könyvelést végző cég felé.

Adatok módosítását és törlését személyesen a cég székhelyén, vagy írásban e-mailen az info@ivodent.hu címen lehet kérni (kivéve, ha már vásárolt ezen a felhasználónéven, mert ebben az esetben a törvényi szabályozás szerint kell eljárni).

Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:

 • Név/felhasználónév
 • E-mail cím

Adatkezelési célok: reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése e-mailen
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs

A hírlevélre történő feliratkozás a „Hírlevél Feliratkozás” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése hozzájáruló nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél küldés szolgáltatás igénybevétele, illetőleg, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben ingyenes és önkéntes.

A Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvénynek megfelelően a nevét és az e-mail címét meg kell adnia. Az üzemeltető ezen adatokról automatikus nyilvántartást vezet. Az üzemeltető az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

IvoDent Magyarország Kft. a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.

A Felhasználó a hírlevél küldési szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat.

A hírlevélre feliratkozás törlését felhasználó a hírlevélben elhelyezett Leiratkozás linkre kattintva, vagy a weboldalon található feliratkozási boxban lévő Leiratkozás gomb megnyomásával, vagy az info@ivodent.hu e-mail címre írt levélben kérheti.

Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételkor kezelt adatok:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Egyéb önként megadott adat

Adatkezelési cél: ügyfél kapcsolatfelvételi céljának kezelése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: az ügy intézésétől számított maximum 5 év.
Adattovábbítás: nincs

A weboldal látogatása esetében rögzített azonosítók, cookie-k:

A honlap megtekintése során cookiek (sütik) segítségével automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve, egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Böngésző cookie-k

Az üzemeltető a testre szabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, cookie-t helyez el. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik üzemeltető számára, hogy maximális kényelmet nyújtson a felhasználónak. A cookie egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a felhasználó által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor felhasználó felkeresi a weboldalt. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló cookie-kat alkalmazunk, amelyek nem a felhasználó merevlemezén tárolódnak, és azonnal törlődnek, amikor a böngészőjét bezárja, vagy meghatározott ideig inaktív.

Rendszer cookie-k

Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódjanak és azokhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Google Analytics cookie-k

A Google Analytics által használt cookie-t segítségével mérhetőek a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatai. Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott domain tekintetében.

Google Analitycs cookie tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google és Facebook cookie-k

A Google és Facebook által elhelyezett cookie-k a célzott hirdetések megjelenítését szolgálják.
Google általános cookie tájékoztató: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Facebook cookie tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Cookie-k törlése:

Az Adatkezelő és harmadik felek: Google, Google Analytics, Facebook által elhelyezett cookie-kat a felhasználó számítógépéről bármikor törölheti, illetve, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását korlátozza, vagy tiltsa.

Közösségi oldalak

Az  IvoDent Magyarország Kft. megtalálható a Facebook és Instagram közösségi oldalakon. Az oldalak követése, illetve, a követéséről történő leiratkozás önkéntes alapon történik. IvoDent Magyarország Kft. követőinek közösségi oldal profiljához hozzáfér, de adataikat semmilyen célra nem használja fel.

A Facebook és Instagram közösségi portálok IvoDent Magyarország Kft. -től független, külön adatkezelők, adatvédelmi irányelveiket maguk határozzák meg és teszik közzé.

 1. A weboldalon közzétett tartalmak

A www.ivodent.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A www.ivodent.hu címen elérhető weboldal html kódja az IvoDent Magyarország Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A www.ivodent.hu tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket is. Az ilyen linken keresztül felhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés

Az érintett kérelmezhet az IvoDent Magyarország Kft.-nél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az IvoDent Magyarország Kft.  tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

IvodDent Magyarország Kft.  köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az IvoDent Magyarország Kft. -hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását IvoDent Magyarország Kft.  csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az IvoDent Magyarország Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az IvoDent Magyarország Kft. helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes
 • érintett, az Infotv.-ben foglaltak szerint kéri
 • az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen szabályzatban meghatározott határideje lejárt­­*
 • azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte

­­* A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.) Törlés helyett IvoDent Magyarország Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

IvoDent Magyarország Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

IvoDent Magyarország Kft. értesíti a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha IvoDent Magyarország Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

IvoDent Magyarország Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha IvoDent Magyarország Kft.  az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett IvoDent Magyarország Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha IvoDent Magyarország Kft. a rá vonatkozó határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve, a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

IvoDent Magyarország Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

Az adatkezelő adatai:
Név: IvoDent Magyarország Kft. (IvoDent Magyarország Fogászati Kereskedelmi Kft.)

Székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca
Weboldal: https://www.ivodent.hu

IvoDent Magyarország Kft. a webáruházban elküldött megrendelések teljesítése érdekében adattovábbítást végez.

Adatfeldolgozók:

Számlázó-és készletnyilvántartó program üzemeltetője:
Név: Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 198.
Cégjegyzékszám: 01-10-047406
Adószám: 23932247-2-41

Könyvelés:
Név: Acounto Magyarország Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 13.
Cégjegyzékszám: Cg.02-09-086173
Adószám: 27439014-2-02

Szállítmányozás:
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

A weboldal üzemeltetője és a tárhelyszolgáltató a személyes adatokat tárolja, de azokba nem tekint be, a személyes adatokat semmilyen célra nem használja fel.

Weboldal üzemeltetés:
Név: Infonet Magyarország Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-182992
Adószám: 24798545-2-41

Tárhelyszolgáltató:
Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.5. em. B05001.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Adószám: 14671858-2-41

Adatkezelő a fenti adatfeldolgozók és weboldal üzemeltető, valamint, tárhelyszolgáltató adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

A fentieken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át személyes adatot. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az IvoDent Magyarország Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonsági követelmények:

Az IvoDent Magyarország Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül a GDPR 34. szakaszával összhangban tájékoztatja az érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett válaszintézkedésekről.

Kérjük, amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel, vagy adatainak kezelésében változtatást szeretne, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

Az IvoDent Magyarország Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://ivodent.hu/info/asz címen.

Az IvoDent Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az esetleges változásokról az IvoDent Magyarország Kft. haladéktalanul értesíti közönségét.